Maahanmuuttajien työllistyminen lähes mahdotonta tekoälyn ja robotisaation yleistyessä

Julkaistu 21.2.2017

Maahanmuttokriittinen kansanliike vaatii päätöksentekijöitä huomioimaan tekoälyn ja robotisaation vaikutukset yhteiskuntaan ja erityisesti työllistymismahdollisuuksiin myös maahanmuuttopolitiikkaa linjattaessa.

Tulevaisuudessa mahdollisuudet työllistyä tavanomaisiin töihin tulevat vähenemään teollistuneissa yhteiskunnissa. Edes hyvä koulutus ei välttämättä takaa työllistymistä. Tämän johdosta yhteiskunnan toiminta ja tulonjako tulevat muuttumaan. Ratkaisuksi esitetyt perustulomallit eivät kestä ylimääräistä kuormitusta, jota nykyinen maahanmuuttopolitiikka niille väistämättä asettaisi.

Maahanmuuttokriittinen kansanliike katsoo, että turvapaikkakäytäntö pakolaisten auttamisessa on tullut tiensä päähän. Olemme esittäneet vaihtoehtoisen ja viisaamman tavan auttaa, joka helpottaa monien maahanmuuttoon liittyvien ongelmien lisäksi myös suomalaisen yhteiskunnan haastetta työllistää ja elättää kansalaisensa tulevaisuudessa.

https://makrikali.wordpress.com/2017/01/25/kestava-ratkaisu-maahanmuuttokriisiin-pysyvista-yhdyskunnista-kriisialueiden-lahella/

Maahanmuuttokriittinen kansanliike, MaKriKaLi

 

Muita kannanottojamme: https://makrikali.wordpress.com/2016/

Seuraa meitä Twitterissä: https://www.twitter.com/MaKriKaLi

Maahanmuuttajien työllistyminen lähes mahdotonta tekoälyn ja robotisaation yleistyessä

Kestävä ratkaisu maahanmuuttokriisiin pysyvistä yhdyskunnista kriisialueiden lähellä

Julkaistu 25.1.2017

Ihmisten siirtyminen kotiseuduillaan olevien kriisien takia erilaiseen ilmastoon, kulttuuriin, lainsäädäntöön, uskontoympäristöön, kielialueeseen ja koulutustasoon tuhlaa niukkoja resursseja varsinaiselta auttamiselta. Nykyinen turvapaikkakäytäntö on sosiaalisesti ja taloudellisesti erittäin tehoton ja epäoikeudenmukainen.

Turvapaikkaa aidosti tarvitseville pitäisi luoda lähemmäs kotiseutujaan yhdyskuntia, joissa eletään mahdollisimman normaalia elämää. Aikuiset työkykyiset tekevät työtä, lapset käyvät koulua ja hoivaa tarvitsevista huolehditaan. Nämä yhdyskunnat eivät olisi pakolaisleirejä, vaan ne toimisivat itse itseään ylläpitäen, kuitenkin rikkaampien maiden (myös Lähi-Idän) subventoimana. Työvoimaa olisi tarjolla niin rakentamiseen, elintarviketuotantoon kuin palveluihinkin. Lisäksi (kansainväliset) yritykset voisivat hyödyntää edullista työvoimaa samalla työmahdollisuuksia tarjoten.

Yhdyskuntien turvallisuudesta vastaisivat suurimmalta osin niiden omat asukkaat, mutta turvatakuut järjestettäisiin mahdollisuuksien mukaan isäntämaan ja kansainvälisen yhteisön toimesta pysyvinä rauhanturvaoperaatioina.

Yhdyskuntien suunnittelussa hyödynnettäisiin johtavien kehittyneiden maiden osaamista ja esimerkkiä soveltaen niitä eri kulttuuritaustan omaavien kannalta toimiviksi.

Ajatuksen toteutuminen laajamittaisesti mahdollistaisi taloudellisesti ja moraalisesti kestävämmän ja paremmin kohdistuvan auttamisen aidosti hädänalaisille sekä nykyisen turvapaikkakäytännön lopettamisen. Se poistaisi samalla monia ongelmia nykyisin turvapaikanhakijoita lähettävissä ja vastaanottavissa maissa. Parhaimmillaan tällaiset yhdyskunnat voisivat edistää vakaamman yhteiskunnan kehitystä lähialueillaan toimien esimerkkeinä ja osaamisen keskuksina.

Yhdyskunnat ensisijaisesti kriisimaiden omille alueille

Tällä vältettäisiin pakolaisia vastaanottavien maiden omien asukkaiden tyytymättömyys. Lisäksi varakkaammilta Lähi-Idän valtioilta saattaisi olla helpompi saada tukea hankkeille, koska usein pakolaisissa nähdään mahdollinen turvallisuusriski.

Yhdyskuntiin samaa uskonnollista suuntausta edustavia

Tarkoituksena olisi minimoida mahdollinen sisäinen jännite ja saada asukkaat tekemään helpommin yhteistyötä.

Toinen vaihtoehto on ehdoton vaatimus uskonnonvapauden hyväksymisestä, joka tosin saattaa olla joidenkin uskontojen osalta hankalaa.

Toisesta maasta pakolaisia vastaanottaviin yhdyskuntiin vain helposti sopeutuvia

Toiseen maahan sijoitettavien pakolaisten tulisi aiempien kokemuksen mukaan olla helposti sopeutuvia, esimerkiksi uskonnollisen suuntauksen ja historiallisten tekijöiden suhteen. Tämä edellyttää mahdollisuutta pakolaisten määräämiseen tietyille ennalta määritellyille alueille.

Uusia yhdyskuntia sekä jälleenrakennettuja vanhoja yhdyskuntia

Toimiva yhdyskunta edellyttää monia tekijöitä sijaintinsa osalta. Tapauskohtaisesti perustettaisiin joko aivan uusi tai jälleenrakennettaisiin ja laajennettaisiin vanhaa yhdyskuntaa.

Yhdyskuntien vaikutukset talouteen

Kestävästi toimivan yhteiskunnan ei pitäisi aiheuttaa ongelmia ympäröivälle yhteiskunnalle. Halvan työvoiman ja subventioiden etu tulisi kohdistaa harkitusti. Rakentaminen, terveydenhuolto ja erilaiset palvelut yhdyskunnan alueella voivat toimia niin, ettei halvemmista hinnoista aiheudu ongelmaa ympäröivälle taloudelle. Myös kansainväliset yritykset voisivat teettää alihankintaa yhdyskunnissa, jolloin siinä olisi mukana auttamisen näkökulma.

Länsimaissa asuneita pakolaistaustaisia henkilöitä koordinaattoreiksi yhdyskuntiin

Olisi oikeudenmukaista ja reilua, että ihmisiä, jotka ovat saaneet KV-suojelua ja länsimaisten hyvinvointiyhteiskuntien palveluita esim. koulutuksen muodossa voitaisiin velvoittaa vaihtelevan pituisiksi ajanjaksoiksi koordinaattoreiksi avustamaan yhdyskuntien kehittämistä ja ylläpitoa. Heille tietysti maksettaisiin palkkaa ja heidän perheensä mukaantulo järjestettäisiin. Näiden ihmisten vahvuutena olisi kielitaidon ja kulttuurin tuntemuksen ohella kokemukset toimivista nykyaikaisista yhteiskunnista.

Kansaivälistä suunnitteluyhteistyötä

Yhdyskuntien suunnitteluun käytettäisiin maailman parasta osaamista. Se ei löydy pelkästään Euroopasta tai teollistuneista maista, vaan tehtävässä käytettäisiin paikallisen kulttuurin, psykologian ja uskontojen asiantuntijoita maailman parhaan insinööriosaamisen ja yhteiskuntatieteiden ohella.

Turvapaikkakäytännön sijaan pysyviä yhdyskuntia

Turvapaikan saaminen aiheuttaa kustannuksia kaikille osapuolille ja monessa vaiheessa. Yhdyskuntiin siirtyminen ei edellyttäisi kallista turvapaikkaedellytysten tutkintaa valituskierroksineen ja vastaanottokustannuksineen ja kotouttamisineen, puhumattakaan pitkän matkan tehneille aiheutuvista kustannuksista, jotka ovat merkittävässä määrin myös inhimillisiä. Perheet voisivat siirtyä yhdessä ja aloittaa uuden elämän heti ilman vuosikausien odottamista. Yhdyskunnat tarjoaisivat turvaa, hoivaa ja toimeentuloa pääosin työtä vastaan. Se saattaisi vähentää pelkästään helpon elintason nostamisen vuoksi liikkeelle lähtevien määrää.

Ajan myötä yhdyskuntien ansiosta eri maanosien välinen maahanmuutto voisi normalisoitua kaikilta osin kestävälle tasolle. Samalla päästäisiin eroon maahanmuuttokriisin aiheuttamista poliittisista jännitteistä. Yhdyskuntamalli rajoittaisi ihmisten vapaata liikkuvuutta maahanmuuton lähtöalueiden kansalaisten osalta. Se kuitenkin ratkaisisi monia perustavammanlaatuisiin tarpeisiin liittyviä ongelmia sekä olisi oikeudenmukaisempaa myös eurooppalaisille veronmaksajille. Jos yhdyskuntien luomiseen käytettäisiin eurooppalaisten maiden vastaanottokustannukset viimeisen kahden vuoden ajalta, oltaisiin rahoituksen suhteen jo käytännössäkin pitkällä. Varsinkin, jos rikkaat Lähi-Idän maat osallistuisivat omalla vähintään vastaavansuuruisella panoksellaan.

Maahanmuuttokriittinen kansanliike antaa ideansa vapaasti sovellettavaksi. Osaaminen ja resurssit ovat olemassa. Toteuttamisessa on kyse vain poliittisesta tahdosta ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Tarve kestävälle ratkaisulle on kiistaton.

Maahanmuuttokriittinen kansanliike, MaKriKaLi

Muita kannanottojamme: https://makrikali.wordpress.com/2016/

Seuraa meitä Twitterissä: https://www.twitter.com/MaKriKaLi

 

Kestävä ratkaisu maahanmuuttokriisiin pysyvistä yhdyskunnista kriisialueiden lähellä

Mistä maahanmuuttokeskustelussa on kyse?

Julkaistu 30.5.2016

Maahanmuuttokriittinen kansanliike katsoo, että maahanmuutto on poliittinen kysymys, eikä ihmisoikeuskysymys, kuten liberaalin maahanmuuttopolitiikan kannattajat näkevät. Kyse ei ole siitä, autetaanko aidosti hädänalaisia, vaan siitä, kuinka heitä autetaan? Viisaampi auttaminen suuntautuu turvapaikkojen myöntämisen sijaan pakolaisleireille ja kriisialueille. Näin toteutuu auttamisen tasapuolisuus mm. iän, sukupuolen, terveydellisten edellytysten sekä taloudellisten mahdollisuuksien osalta.

Viholliskuvan rakentaminen keskustelua tärkeämpää

Nykyinen maahanmuuttokeskustelu ei valitettavasti ole rakentavaa. Monet tahot haluavat keskustelun sijaan luoda ja ylläpitää viholliskuvaa, josta heidän oma toimintansa on riippuvaista.

Toiveajattelu johtaa todellisuusvääristeisyyteen

Liberaalin maahanmuuttopolitiikan kannattajat eivät yleensä suostu määrittelemään ylärajaa maahamme tuleville. He myös uskovat, että tulijoista aiheutuvat taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset ovat positiivisia, eikä jo nyt vuosittain miljardiluokkaa olevat  kustannukset ole ongelma valtiontaloudelle. Myös heidän työllistymiseen ja kotoutumiseensa liittyy paljon toiveajattelua. Aiemmat kokemukset nyt tulleiden maanmiesten osalta osoittavat kuitenkin karun todellisuuden. Nykyinen massamaahanmuutto on kiistattomasti kielteinen ilmiö sekä lähtö- että vastaanottajamaassa. Lisäksi valtaosa Suomeen kohdistuvasta muuttoliikkeestä perustuu paremman elintason tavoitteluun ilman todellista kansainvälisen suojelun tarvetta.

Poliittiset ideologiat korvaavat tosiasiat argumentteina

Maahanmuuttokeskustelussa ei olekaan kyse enää tosiasioista, vaan asia on vahvasti politisoitunut. Siinä kohtaa, kun tosiasiat eivät enää tue omaa näkemystä, antaa esimerkiksi marxilaiseen ideologiaan ja hatariin solidaarisuusnäkemyksiin perustuva tunnereaktio oikeutuksen liberaalille agendalle. Samalla nojataan massamaahanmuuton oikeudellisen perustan muodostavan Geneven sopimuksen koskemattomuuteen. Vanhentuneet ja väärinkäytön mahdollistavat lait ja sopimukset ovat aina muutettavissa, jos poliittista tahtoa löytyy. Ilmeisen väärinkäytön kohdalla niiden noudattamisesta on mahdollista ja suorastaan viisasta pidättäytyä.

MaahanmuuttokriIttinen kansanliike kehottaa tarkastelemaan kokonaisuutta ja vaatii viisampaa maahanmuuttopolitiikkaa, joka ei johda rikollisuuden ja turvattomuuden sekä budjettivajeen kasvuun Suomessa tai muuallakaan.

Maahanmuuttokriittinen kansanliike

https://makrikali.wordpress.com/2016/01/27/maahanmuuttokriittinen-kansanliike

Mistä maahanmuuttokeskustelussa on kyse?

Puolueiden julkistettava maahanmuuttonäkemystensä yksityiskohdat

Julkaistu 1.5.2016

Vihreiden Ville Niinistö ja RKP:n Carl Haglund ovat tänään esittäneet mediassa vaatimuksia anteliaammasta maahanmuuttopolitiikasta täsmentämättä kuitenkaan olennaisia yksityiskohtia. Maahanmuuttokriittinen kansanliike vaatii nyt kaikkia puolueita esittämään viipymättä maahanmuuttoon liittyvien näkemystensä yksityiskohdat.

Enimmäismäärä

Puolueiden tulee kertoa näkemyksensä turvapaikanhakijoiden ja myönnettävien turvapaikkojen enimmäismäärästä perheenyhdistämiset huomioonottaen. Enimmäismääriä tulee tarkastella vuositasolla ja seuraavan viiden vuoden tähtäimellä.

Taloudelliset kustannukset

Välittömien vastaanottoon liittyvien kustannusten ohella tulee kertoa, miten kustannukset katetaan eli, mistä leikataan vai hoidetaanko ne lisävelalla?

Kansalaisilla on oikeus tietää myös puolueiden näkemykset siitä, mikä on tulijoiden nettokustannusvaikutus pidemmällä tähtäimellä. Kustannuksissa tulee huomioida myös epäsuorat, esimerkiksi lisääntyvän viranomaistyön aiheuttamat kustannukset.

Asumisjärjestelyt

Mille paikkakunnille tulijat asutetaan ja kuka vastaa asumisen kustannuksista?

Yhteiskunnalliset vaikutukset

Mitä vaikutuksia uskonnollis-kulttuurisesti huomattavastikin poikkeavien vähemmistöryhmien syntymisellä maahamme on mm. demografian ja yhteiskunnan vakauden sekä turvallisuuden kannalta?

Moraalinen perusta ja demokraattisuus

Puolueiden pitäisi perustella maahanmuuttonäkemystensä moraalinen oikeutus sekä, kuinka varmistetaan, että kansan enemmistön tahto tulee huomioiduksi maahanmuuttopoliittisissa päätöksissä?

Miksi Suomi kustantaisi joillekin helpomman elämän ja elintason huomattavan nousun myöntämällä turvapaikan, kun se vaihtoehtoisesti voisi auttaa useampia ja tasapuolisemmin YK:n pakolaisleireillä, joilla se olisi myös huomattavasti edullisempaa?

Maahanmuuttokriittinen kansanliike

https://makrikali.wordpress.com/2016/01/27/maahanmuuttokriittinen-kansanliike/

Puolueiden julkistettava maahanmuuttonäkemystensä yksityiskohdat

Millaista kohtelua maahanmuuttokriittiset odottaisivat saavansa pakolaisina?

Julkaistu 12.4.2016

”Kohtele muita, kuten haluaisit muiden kohtelevan sinua.” Kultaisen säännön viisaus on tullut todistetuksi vuosituhansien kuluessa moneen kertaan, vaikkakaan sitä noudattava ei ole aina saanut vastineeksi samaa hyvää tahtoa, jota on itse osoittanut.

Maahanmuuttokriittinen kansanliike haluaa nostaa keskusteltavaksi, onko maahanmuuttokriittisyyden moraalinen perusta kestävä? Miten odottaisimme itseämme kohdeltavan tilanteessa, jossa maamme joutuisi kriisiin, joka pakottaisi hakemaan turvaa muualta?

Odotammeko me maahanmuuttokriittiset, että esimerkiksi Saudi-Arabia tai Yhdistyneet arabiemiirikunnat tarjoaisi meille loppuiäksemme huomattavasti nykyistä korkeamman elintason asuntoineen ja muine etuuksineen sekä viranomaispalvelut omalla kielellämme ilman merkittäviä velvoitteita saamamme vastineeksi?

Pitäisimmekö itsestäänselvyytenä, että saisimme myös perheemme ja sukulaisemme nauttimaan vastaanottavan maan tarjoamista etuisuuksista?

Odotammeko, että joku maa olisi kansalaistensa enemmistön tahdon vastaisesti velvollinen ottamaan vastaan lyhyessä ajassa suuren joukon suomalaisia, jos he muodostaisivat monin tavoin erottuvan ja eristäytyvän etnisen vähemmistön sekä lisäisivät rikollisuutta ja turvattomuutta aiheuttamiensa merkittävien taloudellisten kustannusten ohella ja joista enemmistö ei täyttäisi kansainvälisen suojelun edellyksiä?

Vaatisimmeko, että joku maa muuttaisi käytäntöjään omaa uskontoamme ja kulttuuriamme vastaavaksi tai ylipäätänsä hyväksyisi edes uskontomme tunnusten julkisen käyttämisen?

Kysymykset eivät ole yliampuvia. Ne kuvaavat tämän päivän todellisuutta massamaahanmuuton koettelemassa Euroopassa. On kuitenkin selvää, etteivät maahanmuuttokriittiset suomalaiset odottaisi saavansa kysymyksissä kuvattuja asioita.

Sen sijaan mielestämme naisille, lapsille, vanhuksille ja sairaille olisi kohtuullista edellyttää pääsyä kotimaamme rauhallisemmissa osissa oleville julkisuhteisöjen ylläpitämille pakolaisleireille, joissa olisi saatavilla turvallinen majoitus, ruokailu, terveydenhoito sekä lapsille opetus. Katsomme, että asevelvollisten ja muunlaiseen palveluun velvoitettujen tulisi pysyä maassa loppuun asti sitä puolustaen, ellei heille anneta laillista käskyä poistua maasta.

Maassa oleskelun kategorisesti estävässä kriisitilanteessa voisimme toivoa, että samaa kulttuuria ja uskontoa edustavat maat mahdollisimman lähellä halutessaan myöntäisivät todellisin perustein, todistustaakan ollessa itsellämme, määräaikaisen turvapaikan ja tarjoaisivat aluksi yösijan ja ruoan kohtuullista työvelvoitetta vastaan. Kansalaisuuden saamisen ehdoksi hyväksyisimme, että elättäisimme itse itsemme sekä kielen ja kulttuurin oppimisen sekä moitteettoman rikoshistorian vastaanottavassa maassa. Hyväksyisimme myös vastaanottavalle maalle oikeuden arvioida itse, haluavatko, tarvitsevatko tai onko heillä mielestään varaa ottaa meitä. Jos syyllistyisimme esimerkiksi vakavaan väkivaltarikokseen olisi oikeudenmukaista, että siitä seuraisi rangaistus alkuperäisessä kotimaassamme tai jossain muussa maassa sekä karkoitus.

Maahanmuuttokriittinen kansanliike arvostaa reilua peliä ja vastuun ottamista itsestään ja maastaan. Katsomme, että Suomen ei tulisi antaa muualta tuleville sen enempää kuin itse odottaisimme vastaavassa tilanteessa saavamme.

Maahanmuuttokriittinen kansanliike

Maahanmuuttokriittinen kansanliike

 

Millaista kohtelua maahanmuuttokriittiset odottaisivat saavansa pakolaisina?

Turvapaikanhakijoista aiheutuvat kustannukset suuremmat kuin VM ilmoittaa

Julkaistu 8.4.2016

Valtiovarainministeriön mukaan turvapaikanhakijoiden kasvaneesta määrästä johtuvat vuosittaiset menot ovat kokonaisuudessaan noin 700 milj. euroa vuoden 2019 tasossa. Tämä merkitsee noin 70000 € vuosittaisia kuluja hakijaa kohden.

Maahanmuuttokriittinen kansanliike muistuttaa, että turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat aiheuttavat huomattavassa määrin myös epäsuoria kustannuksia, joita ei ole laskettu täysimääräisinä VM:n esittämiin lukuihin. Näitä aiheuttaa esimerkiksi satojen uusien kovapalkkaisten työntekijöiden palkkaaminen Maahanmuuttovirastoon. Lisäkustannuksia aiheutuu jatkuvasti myös terveydenhuollossa, poliisitoimessa, rajavalvonnassa, opetuksessa ja sosiaalitoimessa.

Maahanmuuttajien asuttaminen nostaa vuokra-asuntojen kysyntää nostaen samalla asumisen kustannuksia. Tämä on erityisen vahingollista talouden tervehtymisen ja kilpailukyvyn kannalta. Kohonneet asumiskustannukset nostavat osaltaan palkkavaatimuksia. Lisäksi on huomioitava, että enemmistö turvapaikanhakijoista asuu jatkossakin yhteiskunnan kustannuksella.

Suomen taloudessa kaikki ylimääräiset kustannukset merkitsevät joko leikkauksia tai lisävelanottoa. Kansalaisten enemmistön ollessa maahanmuuttokriittisiä, demokraattisessa yhteiskunnassa maahanmuuttopolitiikalla ei pitäisi aiheuttaa lisäkustannuksia.

Maahanmuuttokriittinen kansanliike vaatii maahanmuuttopolitiikan merkittävän kiristämisen ohella, että maahanmuuton kaikki kustannukset ilmoitetaan täysimääräisinä, eikä niitä pyritä piilottamaan hallinnonalojen muihin menoihin.

Maahanmuuttokriittinen kansanliike

https://makrikali.wordpress.com/2016/01/27/maahanmuuttokriittinen-kansanliike

Turvapaikanhakijoista aiheutuvat kustannukset suuremmat kuin VM ilmoittaa

Vetoomus Suomen alkuperäisten kulttuurien säilymisen puolesta

Julkaistu 8.4.2016

Maahanmuuttokriittinen kansanliike varoittaa maahanmuuttokolonialismista, joka muuttaa suomalaista yhteiskuntaa. Sen vaatimia resursseja tarvittaisiin Suomen alkuperäisten ja uhanalaisten vähemmistökulttuurien säilyttämiseen.

Suomi on ollut monikulttuurinen maa jo monien sukupolvien ajan. Suomen ruotsinkielinen kulttuuri, saamelaiskulttuuri, venäläinen emigranttikulttuuri ja romanikulttuuri ovat arvokkaita ja vakiintuneita suomalaisuuden osia. Niiden asema on kuitenkin uhattuna massamaahanmuuton johdosta.

Ellei Suomen harjoittamaa maahanmuuttopolitiikkaa ja maahanmuuttaneille annettavia etuisuuksia kiristetä, on varmaa, että alkuperäisten vähemmistökulttuureiden säilyttämiseen on jatkossa käytettävissä entistä vähemmän resursseja, jos ollenkaan. Lisäksi demografisten muutosten aiheuttama poliittinen paine ei ole missään, eikä koskaan vahvistanut alkuperäiskulttuurien asemaa.

Maahanmuuttokriittinen kansanliike vaatii poliittisia päätöksentekijöitä kääntämään katseensa alkuperäisen suomalaisen kulttuurin rikkauteen ja ottamaan sen säilymisen huomioon päätöksissään.

Maahanmuuttokriittinen kansanliike

https://makrikali.wordpress.com/2016/01/27/maahanmuuttokriittinen-kansanliike

Vetoomus Suomen alkuperäisten kulttuurien säilymisen puolesta