Mistä maahanmuuttokeskustelussa on kyse?

Julkaistu 30.5.2016

Maahanmuuttokriittinen kansanliike katsoo, että maahanmuutto on poliittinen kysymys, eikä ihmisoikeuskysymys, kuten liberaalin maahanmuuttopolitiikan kannattajat näkevät. Kyse ei ole siitä, autetaanko aidosti hädänalaisia, vaan siitä, kuinka heitä autetaan? Viisaampi auttaminen suuntautuu turvapaikkojen myöntämisen sijaan pakolaisleireille ja kriisialueille. Näin toteutuu auttamisen tasapuolisuus mm. iän, sukupuolen, terveydellisten edellytysten sekä taloudellisten mahdollisuuksien osalta.

Viholliskuvan rakentaminen keskustelua tärkeämpää

Nykyinen maahanmuuttokeskustelu ei valitettavasti ole rakentavaa. Monet tahot haluavat keskustelun sijaan luoda ja ylläpitää viholliskuvaa, josta heidän oma toimintansa on riippuvaista.

Toiveajattelu johtaa todellisuusvääristeisyyteen

Liberaalin maahanmuuttopolitiikan kannattajat eivät yleensä suostu määrittelemään ylärajaa maahamme tuleville. He myös uskovat, että tulijoista aiheutuvat taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset ovat positiivisia, eikä jo nyt vuosittain miljardiluokkaa olevat  kustannukset ole ongelma valtiontaloudelle. Myös heidän työllistymiseen ja kotoutumiseensa liittyy paljon toiveajattelua. Aiemmat kokemukset nyt tulleiden maanmiesten osalta osoittavat kuitenkin karun todellisuuden. Nykyinen massamaahanmuutto on kiistattomasti kielteinen ilmiö sekä lähtö- että vastaanottajamaassa. Lisäksi valtaosa Suomeen kohdistuvasta muuttoliikkeestä perustuu paremman elintason tavoitteluun ilman todellista kansainvälisen suojelun tarvetta.

Poliittiset ideologiat korvaavat tosiasiat argumentteina

Maahanmuuttokeskustelussa ei olekaan kyse enää tosiasioista, vaan asia on vahvasti politisoitunut. Siinä kohtaa, kun tosiasiat eivät enää tue omaa näkemystä, antaa esimerkiksi marxilaiseen ideologiaan ja hatariin solidaarisuusnäkemyksiin perustuva tunnereaktio oikeutuksen liberaalille agendalle. Samalla nojataan massamaahanmuuton oikeudellisen perustan muodostavan Geneven sopimuksen koskemattomuuteen. Vanhentuneet ja väärinkäytön mahdollistavat lait ja sopimukset ovat aina muutettavissa, jos poliittista tahtoa löytyy. Ilmeisen väärinkäytön kohdalla niiden noudattamisesta on mahdollista ja suorastaan viisasta pidättäytyä.

MaahanmuuttokriIttinen kansanliike kehottaa tarkastelemaan kokonaisuutta ja vaatii viisampaa maahanmuuttopolitiikkaa, joka ei johda rikollisuuden ja turvattomuuden sekä budjettivajeen kasvuun Suomessa tai muuallakaan.

Maahanmuuttokriittinen kansanliike

https://makrikali.wordpress.com/2016/01/27/maahanmuuttokriittinen-kansanliike

Mistä maahanmuuttokeskustelussa on kyse?

Puolueiden julkistettava maahanmuuttonäkemystensä yksityiskohdat

Julkaistu 1.5.2016

Vihreiden Ville Niinistö ja RKP:n Carl Haglund ovat tänään esittäneet mediassa vaatimuksia anteliaammasta maahanmuuttopolitiikasta täsmentämättä kuitenkaan olennaisia yksityiskohtia. Maahanmuuttokriittinen kansanliike vaatii nyt kaikkia puolueita esittämään viipymättä maahanmuuttoon liittyvien näkemystensä yksityiskohdat.

Enimmäismäärä

Puolueiden tulee kertoa näkemyksensä turvapaikanhakijoiden ja myönnettävien turvapaikkojen enimmäismäärästä perheenyhdistämiset huomioonottaen. Enimmäismääriä tulee tarkastella vuositasolla ja seuraavan viiden vuoden tähtäimellä.

Taloudelliset kustannukset

Välittömien vastaanottoon liittyvien kustannusten ohella tulee kertoa, miten kustannukset katetaan eli, mistä leikataan vai hoidetaanko ne lisävelalla?

Kansalaisilla on oikeus tietää myös puolueiden näkemykset siitä, mikä on tulijoiden nettokustannusvaikutus pidemmällä tähtäimellä. Kustannuksissa tulee huomioida myös epäsuorat, esimerkiksi lisääntyvän viranomaistyön aiheuttamat kustannukset.

Asumisjärjestelyt

Mille paikkakunnille tulijat asutetaan ja kuka vastaa asumisen kustannuksista?

Yhteiskunnalliset vaikutukset

Mitä vaikutuksia uskonnollis-kulttuurisesti huomattavastikin poikkeavien vähemmistöryhmien syntymisellä maahamme on mm. demografian ja yhteiskunnan vakauden sekä turvallisuuden kannalta?

Moraalinen perusta ja demokraattisuus

Puolueiden pitäisi perustella maahanmuuttonäkemystensä moraalinen oikeutus sekä, kuinka varmistetaan, että kansan enemmistön tahto tulee huomioiduksi maahanmuuttopoliittisissa päätöksissä?

Miksi Suomi kustantaisi joillekin helpomman elämän ja elintason huomattavan nousun myöntämällä turvapaikan, kun se vaihtoehtoisesti voisi auttaa useampia ja tasapuolisemmin YK:n pakolaisleireillä, joilla se olisi myös huomattavasti edullisempaa?

Maahanmuuttokriittinen kansanliike

https://makrikali.wordpress.com/2016/01/27/maahanmuuttokriittinen-kansanliike/

Puolueiden julkistettava maahanmuuttonäkemystensä yksityiskohdat

Millaista kohtelua maahanmuuttokriittiset odottaisivat saavansa pakolaisina?

Julkaistu 12.4.2016

”Kohtele muita, kuten haluaisit muiden kohtelevan sinua.” Kultaisen säännön viisaus on tullut todistetuksi vuosituhansien kuluessa moneen kertaan, vaikkakaan sitä noudattava ei ole aina saanut vastineeksi samaa hyvää tahtoa, jota on itse osoittanut.

Maahanmuuttokriittinen kansanliike haluaa nostaa keskusteltavaksi, onko maahanmuuttokriittisyyden moraalinen perusta kestävä? Miten odottaisimme itseämme kohdeltavan tilanteessa, jossa maamme joutuisi kriisiin, joka pakottaisi hakemaan turvaa muualta?

Odotammeko me maahanmuuttokriittiset, että esimerkiksi Saudi-Arabia tai Yhdistyneet arabiemiirikunnat tarjoaisi meille loppuiäksemme huomattavasti nykyistä korkeamman elintason asuntoineen ja muine etuuksineen sekä viranomaispalvelut omalla kielellämme ilman merkittäviä velvoitteita saamamme vastineeksi?

Pitäisimmekö itsestäänselvyytenä, että saisimme myös perheemme ja sukulaisemme nauttimaan vastaanottavan maan tarjoamista etuisuuksista?

Odotammeko, että joku maa olisi kansalaistensa enemmistön tahdon vastaisesti velvollinen ottamaan vastaan lyhyessä ajassa suuren joukon suomalaisia, jos he muodostaisivat monin tavoin erottuvan ja eristäytyvän etnisen vähemmistön sekä lisäisivät rikollisuutta ja turvattomuutta aiheuttamiensa merkittävien taloudellisten kustannusten ohella ja joista enemmistö ei täyttäisi kansainvälisen suojelun edellyksiä?

Vaatisimmeko, että joku maa muuttaisi käytäntöjään omaa uskontoamme ja kulttuuriamme vastaavaksi tai ylipäätänsä hyväksyisi edes uskontomme tunnusten julkisen käyttämisen?

Kysymykset eivät ole yliampuvia. Ne kuvaavat tämän päivän todellisuutta massamaahanmuuton koettelemassa Euroopassa. On kuitenkin selvää, etteivät maahanmuuttokriittiset suomalaiset odottaisi saavansa kysymyksissä kuvattuja asioita.

Sen sijaan mielestämme naisille, lapsille, vanhuksille ja sairaille olisi kohtuullista edellyttää pääsyä kotimaamme rauhallisemmissa osissa oleville julkisuhteisöjen ylläpitämille pakolaisleireille, joissa olisi saatavilla turvallinen majoitus, ruokailu, terveydenhoito sekä lapsille opetus. Katsomme, että asevelvollisten ja muunlaiseen palveluun velvoitettujen tulisi pysyä maassa loppuun asti sitä puolustaen, ellei heille anneta laillista käskyä poistua maasta.

Maassa oleskelun kategorisesti estävässä kriisitilanteessa voisimme toivoa, että samaa kulttuuria ja uskontoa edustavat maat mahdollisimman lähellä halutessaan myöntäisivät todellisin perustein, todistustaakan ollessa itsellämme, määräaikaisen turvapaikan ja tarjoaisivat aluksi yösijan ja ruoan kohtuullista työvelvoitetta vastaan. Kansalaisuuden saamisen ehdoksi hyväksyisimme, että elättäisimme itse itsemme sekä kielen ja kulttuurin oppimisen sekä moitteettoman rikoshistorian vastaanottavassa maassa. Hyväksyisimme myös vastaanottavalle maalle oikeuden arvioida itse, haluavatko, tarvitsevatko tai onko heillä mielestään varaa ottaa meitä. Jos syyllistyisimme esimerkiksi vakavaan väkivaltarikokseen olisi oikeudenmukaista, että siitä seuraisi rangaistus alkuperäisessä kotimaassamme tai jossain muussa maassa sekä karkoitus.

Maahanmuuttokriittinen kansanliike arvostaa reilua peliä ja vastuun ottamista itsestään ja maastaan. Katsomme, että Suomen ei tulisi antaa muualta tuleville sen enempää kuin itse odottaisimme vastaavassa tilanteessa saavamme.

Maahanmuuttokriittinen kansanliike

Maahanmuuttokriittinen kansanliike

 

Millaista kohtelua maahanmuuttokriittiset odottaisivat saavansa pakolaisina?

Turvapaikanhakijoista aiheutuvat kustannukset suuremmat kuin VM ilmoittaa

Julkaistu 8.4.2016

Valtiovarainministeriön mukaan turvapaikanhakijoiden kasvaneesta määrästä johtuvat vuosittaiset menot ovat kokonaisuudessaan noin 700 milj. euroa vuoden 2019 tasossa. Tämä merkitsee noin 70000 € vuosittaisia kuluja hakijaa kohden.

Maahanmuuttokriittinen kansanliike muistuttaa, että turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat aiheuttavat huomattavassa määrin myös epäsuoria kustannuksia, joita ei ole laskettu täysimääräisinä VM:n esittämiin lukuihin. Näitä aiheuttaa esimerkiksi satojen uusien kovapalkkaisten työntekijöiden palkkaaminen Maahanmuuttovirastoon. Lisäkustannuksia aiheutuu jatkuvasti myös terveydenhuollossa, poliisitoimessa, rajavalvonnassa, opetuksessa ja sosiaalitoimessa.

Maahanmuuttajien asuttaminen nostaa vuokra-asuntojen kysyntää nostaen samalla asumisen kustannuksia. Tämä on erityisen vahingollista talouden tervehtymisen ja kilpailukyvyn kannalta. Kohonneet asumiskustannukset nostavat osaltaan palkkavaatimuksia. Lisäksi on huomioitava, että enemmistö turvapaikanhakijoista asuu jatkossakin yhteiskunnan kustannuksella.

Suomen taloudessa kaikki ylimääräiset kustannukset merkitsevät joko leikkauksia tai lisävelanottoa. Kansalaisten enemmistön ollessa maahanmuuttokriittisiä, demokraattisessa yhteiskunnassa maahanmuuttopolitiikalla ei pitäisi aiheuttaa lisäkustannuksia.

Maahanmuuttokriittinen kansanliike vaatii maahanmuuttopolitiikan merkittävän kiristämisen ohella, että maahanmuuton kaikki kustannukset ilmoitetaan täysimääräisinä, eikä niitä pyritä piilottamaan hallinnonalojen muihin menoihin.

Maahanmuuttokriittinen kansanliike

https://makrikali.wordpress.com/2016/01/27/maahanmuuttokriittinen-kansanliike

Turvapaikanhakijoista aiheutuvat kustannukset suuremmat kuin VM ilmoittaa

Vetoomus Suomen alkuperäisten kulttuurien säilymisen puolesta

Julkaistu 8.4.2016

Maahanmuuttokriittinen kansanliike varoittaa maahanmuuttokolonialismista, joka muuttaa suomalaista yhteiskuntaa. Sen vaatimia resursseja tarvittaisiin Suomen alkuperäisten ja uhanalaisten vähemmistökulttuurien säilyttämiseen.

Suomi on ollut monikulttuurinen maa jo monien sukupolvien ajan. Suomen ruotsinkielinen kulttuuri, saamelaiskulttuuri, venäläinen emigranttikulttuuri ja romanikulttuuri ovat arvokkaita ja vakiintuneita suomalaisuuden osia. Niiden asema on kuitenkin uhattuna massamaahanmuuton johdosta.

Ellei Suomen harjoittamaa maahanmuuttopolitiikkaa ja maahanmuuttaneille annettavia etuisuuksia kiristetä, on varmaa, että alkuperäisten vähemmistökulttuureiden säilyttämiseen on jatkossa käytettävissä entistä vähemmän resursseja, jos ollenkaan. Lisäksi demografisten muutosten aiheuttama poliittinen paine ei ole missään, eikä koskaan vahvistanut alkuperäiskulttuurien asemaa.

Maahanmuuttokriittinen kansanliike vaatii poliittisia päätöksentekijöitä kääntämään katseensa alkuperäisen suomalaisen kulttuurin rikkauteen ja ottamaan sen säilymisen huomioon päätöksissään.

Maahanmuuttokriittinen kansanliike

https://makrikali.wordpress.com/2016/01/27/maahanmuuttokriittinen-kansanliike

Vetoomus Suomen alkuperäisten kulttuurien säilymisen puolesta

Maahanmuuttokriittisen kansanliikkeen ydinryhmä tavattavissa tänään Helsingissä

Julkaistu 1.4.2016

(Päivitys 1.4.2016 klo. 12.30 Maahanmuuttokriittinen kansanliike toivottaa hyvää aprillipäivää heille, jotka olisivat halunneet tavata meidät.)

Tule keskustelemaan kanssamme maahanmuuttopolitiikan muuttamisesta Helsingin Senaatintorille tänään klo. 12.00 alkaen.

Maahanmuuttokriittinen kansanliike on päättänyt raottaa anonymiteetin verhoa ja tarjoaa kaikille kiinnostuneille mahdollisuuden tutustua kansanliikkeen ydinryhmään henkilökohtaisesti.

Uskomme toiminnallemme olevan hyötyä antaessamme kasvot kannanotoillemme. Lisäksi maahanmuuttokeskustelun ilmapiiri on muuttunut asiallisemmaksi ja kiihkeimmät vastustajatkin näkevät olemassaolon oikeutuksemme.

Paikalle tuleville toimittajille ja poliittisille päättäjille paljastuu ydinryhmän edustajan henkilöllisyyteen liittyvä yllätys. Kannattaa olla paikalla ensimmäisenä!

Maahanmuuttokriittinen kansanliike

https://makrikali.wordpress.com/2016/01/27/maahanmuuttokriittinen-kansanliike

Maahanmuuttokriittisen kansanliikkeen ydinryhmä tavattavissa tänään Helsingissä

Kirkon sekaantuminen politiikkaan epäviisasta

Julkaistu 30.4.2016

Maahanmuuttokriittinen kansanliike kehottaa kirkkoa keskittymään varsinaiseen missioonsa ja välttämään politikointia esimerkiksi maahanmuuttopoliittisissa kysymyksissä.

On oireellista, jos ateistisista Marxin teorioista ideologiansa ammentava poliittinen puolue ja äärimmäisiä vasemmistolaisia mielipiteitä esittävä blogikirjoittaja antavat julkista tunnustusta kirkon johdolle. Erityisen arveluttavaksi tilanteen tekee yhteiskunnassamme juuri nyt vallitseva jyrkkä jakautuminen maahanmuuttoon liittyvien kysymysten suhteen.

Asiallista maahanmuuttokriittisyyttä ei tule tuomita

Monet maahanmuuttokriittiset omaavat kristillisen vakaumuksen, eikä heidän kriittisyytensä perustu vihaan tai tietämättömyydestä kumpuavaan epäluuloisuuteen. Heidän näkemyksensä mukaan Jumalan tahtoa voi noudattaa myös muuten kuin harjoittamalla epäviisasta maahanmuuttopolitiikkaa. Kuten raamatussa sanotaan, ”Hedelmistään puu tunnetaan”. Matt. 12:33

Maahanmuuttokriittinen kansanliike katsoo, että auttamista ja lähimmäisenrakkautta voi harjoittaa auttamalla aitoja pakolaisia kriisialueiden lähellä sijaitsevilla pakolaisleireillä sekä edistämällä rauhaa mm. kansainvälisillä rauhanturva- ja jälleenrakennusoperaatioilla, joihin kriisialueiden asukkaita velvoitetaan osallistumaan.

Maan päällä paha pukeutuu usein hyvän valeasuun ja hyvät tarkoitukset kääntyvät itseään vastaan. Kehitysavun kiihdyttämä väestöräjähdys, avoimen maahanmuuttopolitiikan mahdollistama maahanmuuttokriisi ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten hyväksikäyttäminen taloudellisen hyödyn tavoittelussa ovat tästä surullisia esimerkkejä, jotka voitaisiin välttää toimimalla viisaammin.

Tärkeintä olisi kuitenkin, etteivät ihmiset harhautuisi seuraamaan ja palvelemaan vääriä profeettoja.

Maahanmuuttokriittinen kansanliike

https://makrikali.wordpress.com/2016/01/27/maahanmuuttokriittinen-kansanliike

Kirkon sekaantuminen politiikkaan epäviisasta

Maahanmuuttopolitiikka on myös turvallisuuspolitiikkaa

Julkaistu 17.3.2016

Maahanmuuttokriittinen kansanliike haluaa muistuttaa päättäjiä siitä, että maahanmuuttopolitiikkaan liittyvillä valinnoilla on myös turvallisuuspoliittisia ulottuvuuksia muutenkin kuin valtion taloudellisen vakauden kannalta.

Suomen vahvuus kriisiaikoina on ollut kansallinen yksimielisyys ja kansalaisten tahto tehdä oma osansa yhteisen hyvän puolesta. Sodissa kansalaiset ovat olleet valmiita antamaan jopa henkensä maansa hyväksi. Suomi on selvinnyt vaikeistakin ajoista ja niiden jälkiseurauksista yhteisvastuulla ja aidosti toisistaan välittämällä.

Maahanmuuttokriittinen kansanliike katsoo, että maahanmuuttokriiisi on luonut monin tavoin epävakautta yhteiskuntaamme ja koko Eurooppaan. Asenteiden kärjistymisen ja maahanmuuttokeskustelussa nähtävän poliittisen jakolinjan myötä Suomi on jakautunut tavalla, jota ei ole nähty sitten tasavaltamme varhaisten vuosien. Tämä kuormittaa ja heikentää suomalaisen yhteiskunnan kykyä säilyttää vakaa ja yksituumainen toiminta kriisiaikoina.

Kansalaisten selkeä enemmistö on kyselyiden mukaan maahanmuuttopolitiikan tiukentamisen kannalla. Demokratian perusteita ja Suomen vakautta ei pitäisi horjuttaa pitämällä sokeasti kiinni nykyisestä maahanmuuttopolitiikasta.

Maahanmuuttokriittinen kansanliike on tehnyt useita ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi. Kannanottoihimme voi tutustua osoitteessa https://makrikali.wordpress.com/2016/

Maahanmuuttokriittinen kansanliike

https://makrikali.wordpress.com/2016/01/27/maahanmuuttokriittinen-kansanliike

Maahanmuuttopolitiikka on myös turvallisuuspolitiikkaa

Näkemyksemme MV-lehdestä

Julkaistu 11.3.2016

MV-lehden maahanmuuttoon liittyvissä, todellisuuden paljastavissa jutuissa ei sinänsä ole ongelmaa, vaikka niissä ainakin aiemmin käytettiin kieltä, jota ei voi sanoa asialliseksi. Sisältöhän ratkaisee ja jos se on totta, juttu ansaitsee tulla kerrotuksi. Epäiltyjen sotarikollisten esiin kaivaminen on esimerkki suorastaan hyödyllisistä jutuista.

Jutut, jotka ensisijaisesti pyrkivät lietsomaan tyytymättömyyttä ja sitä kautta mahdollisesti levottomuutta ovat askel väärään suuntaan. Raja ei tosin ole aina selvä. Suomen sisäinen vakaus on Suomelle vahvuus. Ja Suomen epävakauden myötä tuleva heikkous on kriisitilanteessa vastustajan etu. Yleisesti katsoen MV-lehti ei näytä säästelevän tyytymättömyyden herättämisessä. Epäkohtiin pitääkin puuttua, mutta on hyvä muistaa, että asialla on myös tuo edellä mainittu vakaus-näkökulma.

Silkkaa Venäjän propagandaa ovat Nato-kriittiset jutut ja osa EU-kriittisistä jutuista. EU-kriiittisyyteen on paljonkin aihetta, mutta Suomen turvallisuusasemaa vahvistava ratkaisu ei ainakaan toistaiseksi ole siitä eroaminen.

Epämääräisten lähteiden perusteella syntyneet Iso-Britannia- ja USA-kriittiset jutut ovat niin ikään taattua Venäjää palvelevaa informaatiovaikuttamista. Esimerkiksi juttu USA:n ja Iso-Britannian aseteollisuuden hyötymistarkoituksesta maahanmuuttokriisin taustalla voi asioita vähänkään ymmärtävä asettaa helposti oikeaan arvoonsa. Samaan sarjaan kuuluvat luonnollisesti Venäjää myönteisessä valossa näyttävät jutut, vaikka ne olisivat osittain tottakin.

Nykyisessä maailmantilanteessa, Venäjän harjoittaessa aggressiivista ja sotilaallista etujensa ajamista naapureitaan ja länttä vastaan, Venäjää ei yksiselitteisesti kannata tukea millään tavalla!

Suoranainen muukalaisvihan lietsominen ei palvele eurooppalaisten intressiä. Sekin luo epävakautta ja heikentää Eurooppaa mahdollisen sotilaallisen kriisin yhteydessä. On eri asia ajaa voimallisestikin maahanmuuttopolitiikan kovaa kiristämistä ja käyttää siihen poliittisia keinoja. Tosiasioiden kertominen asiallisesti riittää. Kaikki faktat ja kansalaisten enemmistö ovat maahanmuuttokriittisyyden puolella. Se, joka paisuttelee, vääristelee, kärjistää tai yllyttää oman käden oikeuteen tekee karhunpalveluksen maahanmuuttokriittisyyden tavoitteille.

Venäjä-kriittisten tahojen alentaminen eri keinoin palvelee Venäjän intressejä. Emme olisi yllättyneitä, jos mekin saisimme osamme. Toivoisimme olevamme väärässä ja otamme sanamme takaisin, jos huomaamme tehneemme virhearvion. Luemme jatkossakin MV-lehden juttuja. Niistä saa monenlaista informaatiota. Muutakin kuin mitä niiden kirjoittajat ja taustavoimat ovat halunneet sanoa.

Viestimme MV-lehden perustajalle ja päätoimittajalle sekä toimittajille on: Sanoutukaa selkeästi irti ääriliikkeiden ja Venäjän intressien tukemisesta ja toimikaa myös niin juttuja tehdessänne! Teillä on käsissänne vahva yhteiskunnallinen vaikuttava voima. Älkää käyttäkö sitä väärin, Venäjän hyväksi, vaan kehittykää, uudistukaa ja käyttäkää voimaanne Suomen hyväksi ja yhteiskunnassamme esiintyvien ongelmien korjaamiseksi politiikan kautta! Siihen ei valitettavasti muu media juuri nyt näytä kovinkaan hyvin pystyvän.

Raha ei ole koskaan tarpeeksi hyvä syy isänmaan edun myymiselle.

Maahanmuuttokriittinen kansanliike

https://makrikali.wordpress.com/2016/01/27/maahanmuuttokriittinen-kansanliike

Näkemyksemme MV-lehdestä

Maahanmuuttokeskustelussa vääristetään kokonaiskuva ja oikeat käsitteet

Julkaistu 7.3.2016

Maahanmuuttokriittinen kansanliike vaatii, että massamaahanmuutosta keskustellaan yhteiskunnallisena ilmiönä, ei yksilöiden kautta.

Ilmiön merkittävimpiin ulottuvuuksiin kuuluvat miljardikustannukset, rikollisuuden ja turvattomuuden kasvu sekä yhteiskunnallisen epävakauden lisääntyminen. Mediassa usein esiin tuodut onnistuneet integroitumiset yhteiskunnan tuottaviksi jäseniksi ovat yksittäistapauksia. Yhteiskunnan kannalta merkittäviä myönteisiä vaikutuksia ei Suomessa valitettavasti tunneta.

Maahanmuuttokriittinen kansanliike vaatii mediaa käyttämään myös oikeita käsitteitä. Liian usein laiton maahanmuuttaja ja turvapaikanhakija ovat median mukaan pakolaisia. Pakolainen on kuitenkin tarkoin Geneven pakolaissopimuksessa määritelty käsite, status, jonka saa vain tiettyjen ehtojen täyttyessä. Oman uskottavuutensa ja hyvän journalismin nimissä median olisikin välitettävä oikeaa tietoa.

Maahanmuuttokriittinen kansanliike

https://makrikali.wordpress.com/2016/01/27/maahanmuuttokriittinen-kansanliike/

Maahanmuuttokeskustelussa vääristetään kokonaiskuva ja oikeat käsitteet